Quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ

01/09/2016 Print

Đông đảo đại biểu là các nhà giáo dục, quản lý các trường đại học đã tề tựu tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân để cùng góp ý tại Hội thảo khoa học quốc gia “Quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ”.

 

Quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ 

 

Tự chủ, tự chịu trách nhiệm là xu hướng tất yếu của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện đầy đủ quyền tự chủ này, trên thực tế sẽ là một quá trình đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học và toàn xã hội.

Hội thảo với mục đích đưa ra thực trạng công tác quản lý đào tạo đại học, làm rõ những cơ hội và thách thức trong việc đổi mới công tác quản lý đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển sau này.

Các tham luận tại Hội thảo đã chỉ ra thực trạng của vấn đề đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ, kinh nghiệm và mô hình tự chủ của các trường đại học trong nước và quốc tế, cũng như bài học cho các đại học hiện này: Thực trạng và giải pháp cho việc tăng cường kỷ cương giảng dạy học tập, chấp hành nội quy, quy chế, quy định theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm kết hợp với giám sát, kiểm tra phù hợp;

Thực trạng và các giải pháp để tăng cường công tác tự đánh giá, nhằm hướng tới trường đại học được kiểm định và xếp hạng; Cơ chế tài chính, phân bố nguồn lực trong điều kiện tự chủ để thúc đẩy các đơn vị, cá nhân thực sự tham gia vào công tác nâng cao chất lượng quản lý đào tạo;

Công tác phát triển, quản lý ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, hội nhập quốc tế, phù hợp với xu hướng trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu; Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, chuyển dịch cơ cấu đào tạo theo hướng chú trọng các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến, các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài …

Với tinh thần khoa học cởi mở, chân thành, các tham luận đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và mang tính xây dựng cao. Trên cơ sở trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, cũng như kiến nghị, đề xuất với các cấp quản lý.

Hội thảo đã đi đến thống nhất về quan điểm nhiều nội dung quan trọng nhằm mục đích triển khai tốt hơn công tác quản lý đào tạo theo hướng đổi mới cơ chế hoạt động, hướng tới đáp ứng tốt hơn trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.